CONCURS BIBLIOTECAR

ANUNT POST BIBLIOTECAR
395.48 Kb

Transferări elevi

Transferari
661.96 Kb

Componență clasele a V-a

Componență clasa V-a
745.53 Kb

Angajari

Școala Gimnazială I.G.Duca Petroșani angajează conducator auto. Detalii în fișier și la secretariatul școlii.

Anunț concurs conducător auto
355.13 Kb

REGULAMENTE

ROF
982.54 Kb
regulament intern
779.48 Kb

Rezultatele repartizării la licee 2018

S-au afișat rezultatele repartizării la licee sesiunea iulie 2018. 

 Rezultatele se pot vizualiza accesând următorul link. Mult succes la liceu, dragi absolvenți!

http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerScoala.aspx?Jud=22&JudProv=22&Sc=11211240

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

De foarte mulți ani, la Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani, se aplică cu succes rețeta succesului, școala noastră fiind printre primele pe județ în ceea ce privește rezultatele la olimpiade, concursuri și examenul de Evaluare Națională. Care este rețeta succesului? Profesori bine pregătiți, elevi motivați și muncitori, părinți care susțin din toate puterile actul educațional. Această triadă a educației este eminamente ingredientul de bază al unei rețete de succes.

Dacă anul trecut eleva Diana Maria Beța prelua cheia succesului de la o altă reprezentantă de seamă a școlii noastre, eleva de nota 10 pe linie Adriana Daniela Nițescu, anul acesta, alături de alți colegi ai ei cu rezultate excepționale, Diana a predat cheia succesului reprezentanților claselor a VII-a. Sperăm că o dată cu cheia succesului, a predat colegilor ei ambiția și puterea ei de muncă, precum și motivația de a fi cei mai buni, la fel ca ea.

Școala noastră are multe motive să se mândrească cu elevii ei, dar acum, mai mult ca oricând, suntem mândri de rezultatele excepționale ale Dianei Beța la examenele de Evaluare Națională, pentru că această tânără minunată este una dintre cele două eleve din județul nostru care a obținut media 10 (zece)!!!

Mulțumim, Diana, mulțumim profesorilor și părinților tăi pentru eforturile voastre conjugate, eforturi care au dus la rezultatele minunate de astăzi!

Sperăm ca exemplul tău să fie urmat de cât mai mulți elevi ai școlii noastre, pentru că noi avem rețeta succesului, ei doar trebuie să o urmeze cu dăruire și ambiție.

Lista firme pentru vouchere de vacanta

Lista firme pentru vouchere de vacanta.

voucher3
1.87 Mb
voucher2
268.05 Kb
voucher1
2.55 Mb

INSCRIERE INVATAMAT PRIMAR

ŞCOALA G IMNAZIALĂ „I.G. DUCA” PETROŞANI                                           

STR. ŞT. O. IOSIF, NR. 4

TEL/FAX: 0254-542342

e-mail: igduca.petrosani@yahoo.com

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Pentru anul şcolar 2018-2019

 1. Cerere- tip – de la secretariatul şcolii
 2. Fotocopie  act de identitate părinte şi act de identitate în original
 3. Fotocopie certificat de naştere copil şi certificat de naştere în original
 4. Hotărâre judecătorească sau orice alt document care atestă calitatea de susţinător legal/ tutore al copilului
 5. Evaluarea dezvoltării psihosomatice - dacă este cazul
 6. Adeverinţă medicală ( ORIGINAL sau COPIE XEROX) cu specificarea ,, APT PENTRU ŞCOALĂ”
 7. Dosar plic

                                                          PLAN DE ŞCOLARIZARE_____________

An şcolar 2018-2019

 

Clasa

Număr clase

Număr elevi recenzaţi

CLASA PREGĂTITOARE

4

100

 

                                                                        DIRECTOR,

Prof. DEMETER MOHORA ȘTEFAN

ANUNȚ

ANUNȚ

 

Image result for ministerul educatiei nationaleŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA” PETROŞANI

STR. ST. O. IOSIF, NR. 4

TEL/FAX: 0254-542342

http://igducapetrosani.ro/

e-mail: igduca.petrosani@yahoo.com

Nr. 887 din 15.03.2018

 

 

ANUNȚ ÎN VEDEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN TREAPTA SUPERIOARĂ PROFESIONALĂ

                               ADMINISTRATOR PATRIMONIU GRADUL II - STUDII SUPERIOARE

DATA –22.03.2018, ORA - 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA PETROȘANI

Susținerea probei scrise

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 62/1969 modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea

gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea

bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și

completările ulterioare;

2. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările

și completările ulterioare;

3. OUG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

4. MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

5. MFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și

completările ulterioare;

6. Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 5079/2016 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților

de învățământ preuniversitar;

8. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și

completările ulterioare;

9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și

completările ulterioare;

10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

         

                       

    DIRECTOR ,

  Prof.Demeter Mohora Stefan

CONCURSURI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA PETROȘANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA” PETROŞANI STR. ST. O. IOSIF, NR. 4

TEL/FAX: 0254-542342

 http://igducapetrosani.ro/

e-mail: igduca.petrosani@yahoo.com Nr.  4195  din 07.12.2017

 

 

                                                                              ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

                                                    Organizează în data de 25.01.2017

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant – îngrijitor  învățământ  preșcolar – 1 normă – perioadă   nedeterminată

 

A . CONDIȚII DE STUDIU

Candidatul trebuie să aibă cel puțin studii gimnaziale.

 

B.CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată și completată prin H.G. 1027 / 2014.

Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care

 

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C.CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor/ trebuie îndeplinite următoarele:

 • Studii:
 • Cel putin studii generale ;
 • vechime în domeniu: minim 6 luni

 

D.TIPUL PROBELOR DE CONCURS

ETAPA I.       Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

 

ETAPA a II-a . Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale I.G. Duca, din str. Șt. O. Iosif, nr.4. Petroșani.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la: proba scrisă,  şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

E.ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani , str. Șt.O.Iosif, nr.4 , după următorul calendar:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – 15.01.2018 – 19.01.2018, în intervalul orar 8- 14;
 • Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 22.01.2018, ora 12;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 22.01.2018, între orele 12-16;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 23.01.2017, ora 14;
 • Proba scrisă – 25.01.2018, ora 9;
 • Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă : 25.01.2018, ora 16;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă : 26.01.2018, între orele 8 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații:26.01.2018, ora 16;
 • Interviu: 29.01.2018, în intervalul orar 9-13;

Afișarea punctajelor obținute la interviu: 29.01.2018– ora 16;

 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului: 30.01.2018, între orele 8 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale: 30.01.2018 ora 16.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă,  şi interviu.

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani.

 

F. DOSARUL DE CONCURS

 1. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani, , str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea Ramona, telefon 0254542342;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului școlii;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de căsătorie sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care conține, în clar, numărul,

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.;

 1. curriculum vitae format Europass;
 2. opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)
 1. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- g ) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

 

G.Tematica de concurs:

 • Reguli de efectuare a curăţeniei.
 • Noţiuni fundamentale de igienă.
 • Reglementări privind securitatea muncii.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
 • TITLUL IV. Personalul unităților de învățământ, CAPITOLUL I, Dispoziții generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

H.BIBLIOGRAFIE

 

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016. Titlul IV- personalul unităţii de învăţământ, atribuţii
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în

munca.

Capitolul IV –Obligaţiile lucrătorilor

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în

 muncă nr. 319/ 2006, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie

2006 (*actualizată*) .

 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*). Răspunderea disciplinară (art.247-252)
 • Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi

completările ulterioare Capitolul I – Dispoziţii generale

Capitolul II – Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita personalului contractual cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul II)

I.PROBELE DE CONCURS

 PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta într-un test tip grilă timp de o oră şi are ca scop testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea evaluarii cunostintelor teoretice specifice postului scos la concurs..

Notă: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti.

 În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 

J. ALTE MENTIUNI

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la secretariatul unității de învățământ.

Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecţie a dosarelor. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea Ramona, telefon 0254542342 ;

 

DIRECTOR,

Demeter Mohora Ștefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSURI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA PETROȘANI

Școala Gimnazială I.G.DUCA PETROȘANI organizează următoarele concursuri: administratorde patrimoniu- 1 normă, administrator financiar-0,5 normă, îngrijitori- 7,5 norme.
 

ANUNŢ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

Organizează în data de  20.10.2017

Concurs pentru ocuparea postului  vacant  – Administrator  de patrimoniu – 1 normă,  perioadă nedeterminată

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

Organizează în data de  20.10.2017

Concurs pentru ocuparea postului  vacant  – Administrator  financiar, studii  superioare, 0,5 normă,  perioadă nedeterminată

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

Organizează în data de  20.10.2017

Concurs pentru ocuparea posturilor  vacante  – îngrijitor- 7,5   norme – perioadă nedeterminată

În fisierele atașate prezentului anunț, găsiți toate informațiile necesare pentru înscrierea  la concursul pentru ocuparea acestor posturi.

 

patrimoniu
433.09 Kb
Îngrijitor
515.52 Kb
financiar
455.51 Kb

Un nou proiect ERASMUS + pentru şcoala noastră dragă!

ERASMUS + Project : "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Avem marea bucurie de a anunţa începerea unui nou proiect ERASMUS + la şcoala noastră, un proiect deosebit prin care noi şi partenerii noştri dorim să arătăm cât de mult iubim natura, muzica şi sportul şi felul unic în care acestea toate ne unesc şi ne dezvoltă.

  Ungaria este ţara coordonatoare a proiectului, prin şcoala Várkerti Általános Iskola din Várpalota,www.varkerti.hu , coordonator din partea Ungariei fiind domnul director adjunct Tamás Dobos .

Celelalte şcoli implicate sunt:

 • Türi Põhikool, coordonator profesor Merit Puna, Türi Järvamaa, Estonia;
 • EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, coordonator profesor  ROSA LUISA NÓBREGA DA SILVA GASPAR, Portugalia;
 • Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator director profesor Patrizia Nesi, Italia;
 • Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
 • Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

   

CONCURS POST VACANT BIBLIOTECAR

Școala Gimnazială ”I.G.Duca” Petroșani

Nr.1352/13.04.2017

 

 

ANUNŢ

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în data de  06.06.2017

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant - Bibliotecar şcolar, studii superioare, normă întreagă - perioada nedeterminată

 

A .CONDIŢII DE STUDII

Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011

Art.  250.  -  Pentru  ocuparea  funcţiilor  didactice  auxiliare  trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) Pentru funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu.

 • absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
 • pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu/daca sunt inscriși la un astfel de curs.
 • casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de învăţământ (regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic (OM 5554/ 2011)

 

B. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevazute de Hotărârea Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

C. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele:

 • Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ superior:Facultatea de Litere ,cursuri postuniversitare  secţia biblioteconomie ,profesor documentarist si redactor;
 • Vechime minim 1 an;
 • Cunoştinţe operare PC: Windows (nivel mediu); Microsoft Office (nivel mediu); Tehnologii- Internet (nivel mediu);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţii publice;
 • Cunostinte privind arhivarea documentelor;

D. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

 • Probă scrisă
 • Interviu

E. ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale ”IG DUCA” Petroșani , str. ST.O.IOSIF, nr.4 , după următorul calendar:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – 08.05 – 19.05.2017, în intervalul orar 9 – 14;
 • Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 25.05.2017ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 26.05.2017, între orele 9-12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 26.05.2017, ora 14;
 • Proba scrisă – 06.06.2017, ora 9;
 • Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă  06.06.2017, ora 12;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă și practică: 07.06.2017, între orele 9 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații : 07.06.2017, ora 14;
 • Interviu –08.06.2017, ora 9
 • Afișarea punctajelor obținute la interviu 08.06.2017–, ora 12;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului - 09.06.2017, între orele 9 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale -09.06.2017 ora 14.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din maximul de 100 de puncte.

Se prezintă la interviu doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, şi interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respective interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

      Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani.

 

F. DOSARUL DE CONCURS

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.05 – 19.05.2017 (în intervalul orar 9 - 14)  la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG DUCA” Petroșani, , str. ST. O .IOSIF, nr. 4 , persoana de contact FLOREA RAMONA, telefon 0254542342;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie certificate de naştere şi certificate de căsătorie dacă este cazul;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Adeverinţă C.C.D. – curs iniţiere în biblioteconomie/ alte cursuri de biblioteconomie urmate la instituţii acreditate sau dovada înscrierii la un curs de biblioteconomie.
 6. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / postului;
 7. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Curriculum vitae;
 10. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

G. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

CONCURS DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

1.

M.E.N.

-Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011,ART 249,250;

 

 

 

M.E.N.

 

 

 

Bucureşti

 

2.

Monitorul Oficial

Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată  în 2005

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare- ORDIN Nr. 5556 din 7 octombrie 2011

-ROFUIP -ORDIN nr. 5079 din 19 septembrie 2016

-LEGEA Nr. 477 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice actualizată 2016

- Legea nr. 53/2003 actualizata 2015 - CODUL MUNCII

 

 

Monitorul Oficial

 

 

3.

Rudeanu Laura

Manualul bibliotecarului şcolar

Atelier didactic

Bucureşti

2003

TEMATICA

          1.ROLUL BIBLIOTECII DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

 • Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar
 • Activităţi specifice bibliotecii
 • Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

2.DEZVOLTAREA COLECŢIILOR

•   Mijloace de completare a colecţiilor

        3.EVIDENŢA COLECŢIILOR

 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a R.I.

4. CATALOGAREA PUBLICAŢIILOR

 • Tipuri de cataloage
 • Organizarea cataloagelor

5.REALIZAREA FIŞEI BIBLIOGRAFICE A CĂRŢII

        6.CLASIFICAREA, COTAREA PUBLICAŢIILOR

•   CZU (clase, subclase); aranjarea cărţilor la raft

        7.GESTIUNEA BIBLIOTECILOR

 • Predarea-primirea unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 • Casarea publicaţiilor

 

ALTE MENTIUNI

 

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la Secretariatul unității de învățământ.

        Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecţie a dosarelor.

PROBA INTERVIU

                Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi decalaraţi admişi la proba scrisa.

                În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

    Interviul se realizează pe baza criteriilor de evaluare:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de post;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate

 

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG DUCA” Petroșani, , str ST O IOSIF , nr. 4, persoana de contact FLOREA RAMONA, telefon 0254542342 ;

 

DIRECTOR,

TETILEANU CERASELA MIHAELA

 

Suplimente învățământ preșcolar

În documentele atașate găsiți spre studiu legea și normele de aplicare pentru obținerea de stimulente învățământ preșcolar

Norme aplicare legea 248/2015
29.92 Kb
Legea 248/2015
15.73 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Martie

Nu sunt evenimente pentru luna Martie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook