Rezultate finale concurs muncitor

Rezultate finale concurs muncitor

Rezultate concurs muncitor - interviu

Rezultate concurs muncitor - interviu
Rezultate concurs muncitor - interviu
290.88 Kb

Rezultate concurs muncitor - probă practică

Rezultate concurs muncitor - probă practică

Rezultate concurs muncitor - selecție dosare

 • Rezultate concurs muncitor - selecție dosare
 • Rezultate concurs muncitor - selecție dosare

Concurs pentru ocuparea posturilor de muncitori vacante

ANUNȚ CONCURS

Având în vedere prevederile  Hotărârea de Guvern Nr. 286/23.03.2011. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Școala Gimnazială I.G. Duca  Petroșani , organizează, la sediul său din municipiul Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale  vacante:

Denumirea posturilor :

• 1 normă muncitor calificat -post vacant contractual pe perioadă determinată;

• 0,5  normă muncitor calificat-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

I. Actele necesare pentru înscrierea la concurs

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
 2. Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copii după documentele care atestă schimbarea numelui.
 3. Copii după documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru post.
 4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, raport REVISAL sau o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și sau în specialitatea studiilor.
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 7. Curriculum vitae.

 Opisul dosarului se depune in 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

II. Condiţii generale de ocupare a posturilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate;

și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 

III. Condiții specifice de ocupare a posturilor de muncitor calificat

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- nivelul studiilor: minim 10 clase;

- calificare profesională în unul din domeniile: electromecanic, mecanic, lăcătuş, tehnician construcţii, instalaţii;

- vechimea în muncă - minimum 1 an;

- dovedește cunoştințe şi profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

-Își actualizează permanent cunoştinţele profesionale şi valorifică experienţa dobândită;

- cunoştinţe de legislaţie specifica locului de muncă și în domeniul Sănătăţii, Securităţii în Muncă şi PSI;

IV. Etapele concursului

a) Selecţia dosarelor de înscriere dosarele de înscriere se depun la secretariatul, Școala Gimnazială I.G. Duca  Petroșani  str. Șt. O. Iosif,  nr.4, între orele 9,00-15,00;   

 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254542342, sau la sediul școlii, persoana de  contact Amariei Cleopatra administrator patrimoniu;

b) Proba practică — constă în testarea cunoștințelor şi aptitudinilor practice  ale candidatului în vederea ocupării postului vacant ;

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 • capacitatea de adaptare;
 • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 • îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 • capacitatea de comunicare;
 • capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

Aspectele constatate în timpul probei practice vor fi consemnate in scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii aceste comisii.

c) Interviu: În cadrul interviului se testează aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi care au fost declaraţi admişi la proba practică.

 Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • abilităţi de cunoştinţe impuse de funcţie, conform bibliografiei și tematicii concursului;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză;
 • inițiativă și creativitate.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Alte mențiuni

a)  Sunt declarați admiși la  proba practică /interviu candidații care au obţinut minim 50 puncte din maximul de 100 puncte /probă.

b) Participă la următoarea probă a concursului numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

c)  Probele sunt eliminatorii. Eventualele contestații se depun la sediul unităţii şcolare în perioada menționată în grafic.

d) Rezultatul final este media aritmetică a punctajelor obținute la proba  practică și interviu, care trebuie să fie minim 50 de puncte.

 

V. Bibliografie pentru postul de muncitor calificat

1. Legea sănătăţii şi securităţii in muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; CAP.IV- Obligaţiile lucrătorilor

CAP. V- Supravegherea sănătăţii

CAP VI- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

CAP VII- Grupuri sensibile la riscuri

2. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP I- Dispoziţii generale; CAP II- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

3.Legea 53/ 2003 actualizată- codul muncii „răspunderea disciplinară" (art.247- art.252);

4.OME nr. 4183/4.07.2022- Regulament cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;Titlul IV Personalul unităţilor de invăţământ; Cap. 3 : Personalul nedidactic.

 

V.I        .   Tematica pentru ocuparea postului de muncitor calificat.

TEMA 1: Obligaţiile şi reponsabilităţile lucrătorului

TEMA 2: Securitatea și sănătatea muncă

TEMA 3: Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

TEMA 4: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

TEMA 5: Norme generale ale personalului contractual

TEMA 6: Răspunderea disciplinară

TEMA 7:Activitatea personalului nedidactic prevăzută în ROFUIP

 

 

 

 

 

VII. Graficul desfășurării concursului

 

 

Nr.
crt.

Etape concursului

Data

Interval orar

 1.  

Depunerea dosarelor de înscriere

09.12.2022-15.12. 2022

9,00 — 15,00

 1.  

Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor

16.12.2022

10,00 -12,00

 1.  

Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor

16.12.2022

12,00 -14,00

 1.  

Afişarea rezultatelor după contestaţii

16.12.2022

15,00

 1.  

Proba practică

19.12.2022

9,00-11,00

 1.  

Afişarea rezultatelor la proba practică

19.12.20

13,00

 1.  

Depunerea contestaţiilor     privind rezultatele la proba

practică.

19.12.2022

14,00- 16,00

 1.  

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

20.12.2022

12,00

 1.  

Proba de interviu

21.12.2022

9,00-11,00

 1.  

Afişarea rezultatelor la interviu

21.12.2022

13,00

 1.  

Depunerea contestaţiilor     privind rezultatele la proba

de interviu

21.12.2022

14,00- 16,00

 1.  

Afişarea centralizatorului cu rezultatul final

22.12.2022

12,00

 

Director,

Prof. Demeter Mohora Ştefan

Concurs muncitor
1.78 Mb

Concurs de promovare în treapta superioară I- bibliotecar

 • Concurs de promovare în treapta superioară I- bibliotecar
 • Concurs de promovare în treapta superioară I- bibliotecar
bibliotecar
787.73 Kb

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe parcursul anului școlar 2022-2023:

 

Nr.2786/ 12.09.2020

ANUNȚ

                În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe parcursul anului școlar 2022-2023:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Postul/catedra

Statut post

(vacant/

rezervat)

Nivel

Viabilitate

Probe

Necesită proba practică/ avize/

atestate

1.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Educație muzicală specializată

Vacant

Primar Gimnazial

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Proba practică

 

Probă  practică

2.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Biologie

Vacant

Gimnazial

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Inspecție la clasă

NU

3.

Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani   

Profesor  educator

Vacant

Gimnazial                   

Până la 31.08.2023

Proba scrisă,

Inspecție la clasă

Atestat

Psihopedagogie

specială

 

         Condițiile de înscriere conform art.7, alin. 2-4 din Metodologia O.M.E.N./02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.

         Dosarele vor fi întocmite pe baza cererii tip de înscriere la concurs – anexa 1 la Metodologia O.M.E.N./02.09.2013.

         Înscrierea candidaților se face la secretariatul unității noastre școlare în perioada  13.09.2022-14.09.2022  între orele 9,00 – 14,00.

        Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante:

Nr.crt.

Data și ora

Etapa

Locul

Observații

1.

12.09.2022  12,00

Publicarea anunțului și a calendarului

 Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

2.

13.09.2022-14.09.2022

9,00-14,00

Depunerea la secretariatul unității a cererilor de înscriere și a copiilor după actele solicitate

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

Conf. Anexei 1 la Metodologia O.M.E.N. 4959/2013

3.

15.09.2022     14,00- 16,00

Verificarea și validarea dosarelor de înscriere

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

4.

16.09.2022

14,00

Publicarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs

 Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

5.

19.09.2022  10,00-14,00

Inspecție la clasă

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

6.

19.09.2022  16,00

Afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

7.

20.09.2022  8.00-12,00

Înregistrarea contestațiilor

 

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

8.

20.09.2022  12.00-16,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

9.

21.09.2022  10.00-14.00

Proba  scrisă

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

10

21.09.2022  16.00

Afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

11

22.09.2022

8.00-12,00

Înregistrarea contestațiilor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

12

22.09.2022  12.00-16,00

Soluționarea  contestațiilor și afișarea rezultatelor

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

13

23.09.2022  12.00-14,00

Afișarea rezultatelor finale

Școala Gimnazială ,,I.G. Duca” Petroșani

 

              

           Informaţii suplimentare se pot obține la secretariatul unității de învățământ, telefon 0254542342.

 

 

                                                          DIRECTOR,

                                                     Demeter Ștefan

CONCURS
66.54 Kb

Rezultate finale concurs administrator financiar

Rezultate finale concurs administrator financiar
final
392.53 Kb

Anunț contestație

Anunț contestație
contestatie
273.42 Kb

Rezultat interviu concurs

Rezultat interviu concurs
interviu
281.58 Kb

Rezultate proba practică

Rezultate proba practică
Proba practica
297.81 Kb

ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de administrator financiar

ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 16.08.2022 la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de administrator financiar, pe perioadă nedeterminată din cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE „I. G. DUCA” Petroșani

ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR

NR. 2131/23.06.2022                                     

ANUNŢ  CONCURS

Având în vedere:

            ● HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1027/2014;

 • Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare,

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G. DUCA” PETROŞANI

organizează concurs de ocupare a postului de  ADMINISTRATOR FINANCIAR  – 1 normă

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR  treapta II

Statutul postului:  vacant

Durata  contractului:  perioadă NEDETERMINATĂ

Probele de concurs: probă scrisă, probă practică și interviu

 

 1. CONDIȚII  GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS:
 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

 

 1. CONDIȚII SPECIFICE
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • competențe IT , operare PC (MS Office, Word, Excel), operare baze de date, navigare internet;
 • abilităţi de comunicare, relaționare și învățare;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților.
 • Vechime -3 ani  în specialitate

 

 

 

 

 

C. DOSARELE  DE  ÎNSCRIERE  LA  CONCURS  VOR  CUPRINDE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.  copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 5. cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul  standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae Europass;

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Notă: Opisul dosarului în 2 exemplare , un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele b), c) și d) vor fi prezente și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

D. DEPUNERE DOSARE  CONCURS:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 01.08.2022- 12.08.2022 ( în intervalul orar 09,00 – 16,00) la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani.

 

E.PROBELE  DE CONCURS:

(1) Concursul constă în 4 etape, după cum urmează:

16.08.2022-17.08.2022- selecția dosarelor

18.08.2022- proba scrisă –test grilă- 1 oră

22.08.2022 – proba practică

24.08.2022- interviul

(2) Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte;

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă;

(4) Punctajul final se va calcula prin media aritmetică a punctajului obținut la fiecare dintre cele trei probe;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. BIBLIOGRAFIE

1.Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;

2. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale – republicată cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II Învățământul preuniversitar, Cap. VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar;

3. Legea nr.53/2003 actualizată – Codul muncii – republicată cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IV – Impozitul pe venit, CAPITOLUL III – Venituri din salarii asimilate salariilor, TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii;

5. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

6.ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.;

7. H.G. nr. 714/13.09.2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasări în interesul serviciului;

8. Ordinul M.E.C. nr. 5447/2020 actualizat – ROFUIP pentru învățământul preuniversitar;

9. Legea 500/2002 – privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;

10. HG 500/2011 – Registrul General de Evidență a Salariaților, cu modificările ulterioare;

11. Legea 273/29.06.2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1917/2005  pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1792/2002  pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări și completări;

14. Hotărârea nr. 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toții preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, particular și confesional;

15. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe, actualizată;

16. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

17. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

18. H.G. nr. 395/2016 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/2016;

19. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

20. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

21. Ordonanța de urgență nr. 57 din 9 decembrie 2015 actualizată – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

22. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;

23. Ordinul MIN. FIN. Nr. 1026/20.07.2017 , privind completarea și raportarea în Forexebug;

24. Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019.

  G.Tematica de concurs:

1.Executia bugetară — principii și clasificația bugetară;

2.Prevederi referitoare la proiectarea bugetului;

3.Sursele de finanțare în invățământ;

4.Finantarea si patrimoniul instituliilor publice;

5.Contabilitatea trezoreriei institutiilor publice;

6.Registrele de contabilitate;

7.Elemente privind aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare conform Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea;

8.Dispozitii privind controlul financiar preventiv - separarea atributiilor;

9.Încheierea situațiilor financiare trimestriale și anuale;

10.Aspecte referitoare la achiziții și atribuirea contractelor privind achizițiile de bunuri

și servicii, executare lucrări;

11.Aspecte referitoare la decontarea drepturilor  elevilor (burse,ajutoare sociale elevi) ;

12.Elementele sistemului  de  salarizare,  conform  Legii  privind  salarizarea  unitară  a

personalului platit din fonduri publice;

13.Angajarea executarea contractului individual de muncă;

14.lncetarea /modificarea contractului individual de muncă;

15.Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

16.Angajarea, lichidarea, ordonantarea, și plata clieltuielilor instituțiilor publice;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. GRAFICUL DE  DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI ȘI DISPOZIȚII FINALE                                                                  

Nr crt

Activităţi

Data/perioada

1

  Publicarea anunţului în MO

29.06.2022

2

Depunerea dosarelor de înscriere

01.08.2022 – 12.08.2022 (între orele 09:00-16:00)

3

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

16.08.2022, ora 12,00

4

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

 16.08.2022, între orele 12:00-16:00

5

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la la selecția dosarelor

17.08.2022, ora 12.00

6

Proba scrisă

18.08.2022, ora 9,00

7

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

18.08.2022, ora   12,00

8

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18.08.2022, , între orele 12:00-16:00

9

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor

19.08.2022, ora 12,00

10

Proba practică

22.08.2022, ora 9,00

11

Evaluarea probei practice și afișarea rezultatelor la proba practică

22.08.2022, ora  12,00

12

Depunerea  contestațiilor la proba practica

22.08.2022,între  orele 12:00-16:00

13

Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor

23.08.2022, ora 12.00

14

Interviul

24.08.2022, ora 9,00

15

Afișarea rezultatelor la interviu

24.08.2022, ora 12,00

16

Depunerea contestațiilor la interviu

24.08.2022, orele 12.00-16.00

17

Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultalor

25.08.2022, ora 12.00

18

Afișarea rezultatelor finale

25.08.2022, ora 16.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani, conform graficului.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr.0254/542342  sau personal la secretariatul unităţii.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, conform graficului.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

Director,

Prof. Demeter Mohora Ştefan

             

 

Comunicat

Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice - PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83

Informare privind gradul de vaccinare al personalului angajat la Școala Gimnazială “I.G.Duca” Petroșani

Informare privind gradul de vaccinare al personalului angajat la Școala Gimnazială “I.G.Duca” Petroșani

 

Rata generală de vaccinare în rândul  angajaților Școalii Gimnaziale “I.G.Duca” Petroșani este de 78,1% din totalul celor 110 angajați. Personalul care deține funcții de conducere este vaccinat 100%.

Concurs de ocupare a postului de administrator financiar

NR.976/21.04.2021

ANUNŢ  CONCURS

Având în vedere:

            ● HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1027/2014;

 • Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare,

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G. DUCA” PETROŞANI

organizează concurs de ocupare a postului de  ADMINISTRATOR FINANCIAR – 0,5 normă

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR  treapta II

Statutul postului:  vacant

Durata  contractului:  perioadă NEDETERMINATĂ

Probele de concurs: probă scrisă, probă practică și interviu

 

 1. CONDIȚII  GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS:
 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

 

 1. CONDIȚII SPECIFICE
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • competențe IT , operare PC (MS Office, Word, Excel), operare baze de date, navigare internet;
 • abilităţi de comunicare, relaționare și învățare;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților.

 

 

 

 

 

C. DOSARELE  DE  ÎNSCRIERE  LA  CONCURS  VOR  CUPRINDE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 5. cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul  standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae Europass;

Încazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, celmai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Notă:Opisul dosarului în 2 exemplare , un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele b), c) și d) vor fi prezente și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

D. DEPUNERE DOSARE  CONCURS:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.04.2021 07.05.2021 ( în intervalul orar 09,00 – 16,00) la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani.

 

E.PROBELE  DE CONCURS:

(1) Concursul constă în 4 etape, după cum urmează:

10.05.2021 - selecția dosarelor

17.05.2021- proba scrisă –test grilă- 1 oră

19.05.2021 – proba practică

21.05.2021- interviul

(2) Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte;

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţiideclaraţiadmişi la etapa precedentă;

(4) Punctajul final se va calcula prin media aritmetică a punctajului obținut la fiecare dintre cele trei probe;

 

F. BIBLIOGRAFIE

1.Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;

2. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale – republicată cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II Învățământul preuniversitar, Cap. VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar;

3.Legea nr.53/2003 actualizată – Codul muncii – republicată cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IV – Impozitul pe venit, CAPITOLUL III – Venituri din salarii asimilate salariilor, TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii;

5. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

6. O.M.E.C.T.S. nr. 5576/07.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat conform O.M.E.C.T.S. nr. 3470/2012;

7. H.G. nr. 714/13.09.2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasări în interesul serviciului;

8. Ordinul M.E.C. nr. 5447/2020 actualizat – ROFUIP pentru învățământul preuniversitar;

9. Legea 500/2002 – privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;

10. HG 500/2011 – Registrul General de Evidență a Salariaților, cu modificările ulterioare;

11. Legea 273/29.06.2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1917/2005  pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1792/2002  pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări și completări;

14.Hotărârea nr. 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toții preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, particular și confesional;

15. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe, actualizată;

16. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

17. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

18. H.G. nr. 395/2016 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/2016;

19. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

20. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

21. Ordonanța de urgență nr. 57 din 9 decembrie 2015 actualizată – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

22. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;

23. Ordinul MIN. FIN. Nr. 1026/20.07.2017 , privind completarea și raportarea în Forexebug;

24. Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019.

 

G.TEMATICĂ

1.         Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile și documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:

•           Contabilitatea activelor fixe;

•           Înregistrarea amortizării;

•           Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;

•           Contabilitatea decontărilor cu personalul;

•           Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

•           Operațiunile privind decontările cu furnizorii și clienții;

•           Conturi la Trezoreria statului și bănci.

2.         Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice.

3.         Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

4.         Finanțarea și patrimoniul instituțiilor de învățământ preuniversitar.

5.         Structura bugetului în instituția publică.

6.         Execuția bugetară – principii.

7.         Registre de contabilitate.

8.         Elemente privind aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare conform Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea.

9.         Documente spuse controlului preventiv privind bunurile din patrimoniul instituțiilor publice.

10.       Elementele sistemului de salarizare conform legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

11.       Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, disponibilităților bănești.

12.       Programe sociale, burse sociale, sprijin financiar ”Bani de liceu”, ”Bursă profesională”, navetă elevi, criterii de acordare, plată.

13.       Utilizarea aplicației informatice Noțiuni avansate în utilizarea PC și aplicații specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice.

14.       Drepurile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității în interesul serviciului.

15.       Raportarea în Forexebug.

 

H. GRAFICUL DE  DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI ȘI DISPOZIȚII FINALE                      

Nr crt

Activităţi

Data/perioada

1

Publicarea anunţului în MO

20.04.2021

2

Depunerea dosarelor de înscriere

21.04.202107.05.2021(între orele 09:00-16:00)

3

 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

10.05.2021, ora 12,00

4

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

 10.05.2021, întreorele 12:00-16:00

5

 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la laselecția dosarelor

11.05.2021, ora 12.00

6

 Proba scrisă

17.05.2021, ora 9,00

7

 Afișarea rezultatelor la probascrisă

17.05.2021, ora   12,00

8

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

17.05.2021, , între orele 12:00-16:00

9

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor

18.05.2021, ora 12,00

10

Proba practică

19.05.2021, ora 9,00

11

Evaluarea probei practice și afișarea rezultatelor la proba practică

19.05.2021, ora  12,00

12

Depunerea contestațiilor la proba practica

19.05.2021,între  orele 12:00-16:00

13

Soluționarea contestațiilor la proba practică ș iafișarea rezultatelor

20.05.2021, ora 12.00

14

Interviul

21.05.2021, ora 9,00

15

Afișarea rezultatelor la interviu

21.05.2021, ora 12,00

16

Depunerea contestațiilor la interviu

21.05.2021, orele 12.00-16.00

17

Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultalor

21.05.2021, ora 12.00

18

Afișarea rezultatelor finale

21.05.2021, ora 16.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani, conform graficului.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0254/542342  sau personal la secretariatul unităţii.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, conform graficului.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254/542342 .

Director,

Prof. Demeter Mohora Ştefan

 

 

ANUNŢ CONCURS CONTABIL ȘEF ( ADMINISTRATOR FINANCIAR ) treapta I

                   ANUNŢ CONCURS CONTABIL ȘEF ( ADMINISTRATOR FINANCIAR ) treapta I

            

 

Având în vedere:

            ● HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1027/2014;

 • Legea 53/2003 (codul muncii), cu modificările și completările ulterioare,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G. DUCA” PETROŞANI

organizează concurs de promovare pe postul de  CONTABIL ŞEF  –normă întreagă

Denumirea postului: CONTABIL ȘEF ( ADMINISTRATOR FINANCIAR ) treapta I

Statutul postului:  vacant

Durata  contractului:  perioadă NEDETERMINATĂ

Probe de concurs: probă scrisă, probă practică și interviu

 

CONDIȚII  GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS:

 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDIȚII SPECIFICE pentru participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic ( vechime minima 6 ani  și 6 luni  în specialitatea postului);
 • competențe IT , operare PC (MS Office, Word, Excel), operare baze de date, navigare internet;
 • abilităţi de comunicare, relaționare și învățare;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților.

 

DIFICULTATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 1. Aptitudini necesare:
 • Capacitatea de organizare a muncii;
 • Organizare și coordonare;
 • Analiză și sinteză;
 • Planificare și acțiune strategic;
 • Control și depistare a deficiențelor;
 • Rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor;
 • Excelentă comunicare orală și scrisă;
 • Lucrul eficient în echipă, atât ca lider cât și ca membru al acesteia;
 • Bună capacitate de relaționare a superiorii, colegii, subordonații și publicul general;
 • Bune abilități de gestionare a resurselor umane;
 • Capacitate de consiliere și îndrumare;
 • Abilități de mediere și negociere;
 • Gestionare eficientă a resurselor alocate;
 • Abilitatea de a lucre sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele;
 • Capacitatea de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau furnizarea de date prelucrate altor factori dezizionali;
 • Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.
 1. Comportamentul  și conduita:
 • Să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi;
 • Să respecte cu strictețe normele de igienă, protecția muncii și PSI.

c) Cerințe psihologice:

- asumarea responsabilităților;

- Rezistența la sarcini repetitive;

- adaptarea la sarcini de lucru schmbătoare;

- echilibru emoțional.

ATRIBUȚIILE GENERALE SPECIFICE POSTULUI:

 • Respectarea planurilor manageriale ale școlii;
 • Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar;
 • Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;
 • Folosirea tehnologiei informatice în vigoare;
 • Organizarea activităților;
 • Înregistrarea și prelucrarea informatică periodic a datelor în programul de contabilitate;
 • Monitorizarea activității;
 • Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale;
 • Alcătuirea de procedure;
 • Asigurarea fluxului informațional al compartimentului;
 • Raportarea periodic pentru conducerea instituției;
 • Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment;
 • Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor;
 • Asigurarea interfeței privind licitațiile sau sau încredințările directe;
 • Nivelul și stagiul propriei pregătiri profesionale;
 • Formarea profesională și dezvoltarea în carieră;
 • Participarea la instruirile organizate de inspectoratul școlar;
 • Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii;
 • Asigurarea permanent a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului;
 • Îndeplinirea unor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și / sau directorul , care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;
 • Respectarea RI, normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, a PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ;
 • Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);
 • Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
   

DOSARELE  DE  ÎNSCRIERE  LA  CONCURS  VOR  CUPRINDE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității  (modelul se găseşte la Secretariat);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.  copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 5. copie carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și/sau raport Revisal.
 6. cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul  standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 8. curriculum vitae Europass

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Notă: Opisul dosarului în 2 exemplare , un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele b), c) și d) vor fi prezente și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 DEPUNERE DOSARE  CONCURS:

1.Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 22.03.2021 23.03.2021 ( în intervalul orar 11,00 – 14,00) la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani.

PROBELE  DE CONCURS:

(1) Concursul constă în 4 etape, după cum urmează:

24.03.2021 - selecția dosarelor

29.03.2021- proba scrisă –test grilă- 1 oră

30.03.2021 – proba practică

31.03.2021- interviul

(2) Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 70 puncte;

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.;

(4) Punctajul final se va calcula prin media aritmetică a punctajului obținut la fiecare dintre cele trei probe.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;

2. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale – republicată cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II Învățământul preuniversitar, Cap. VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar;

3. Legea nr.53/2003 actualizată – Codul muncii – republicată cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IV – Impozitul pe venit, CAPITOLUL III – Venituri din salarii asimilate salariilor, TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii;

5. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

6. O.M.E.C.T.S. nr. 5576/07.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat conform O.M.E.C.T.S. nr. 3470/2012;

7. O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

8. Conform H.G. nr. 714/13.09.2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasări în interesul serviciului;

9. Ordinul M.E.N. nr. 5079/2016 actualizat – ROFUIP pentru învățământul preuniversitar;

10. Legea 500/2002 – privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;

11. HG 500/2011 – Registrul General de Evidență a Salariaților, cu modificările ulterioare;

12. Legea 273/29.06.2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1917/2005  pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1792/2002  pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări și completări;

15. Hotărârea nr. 106/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toții preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, particular și confesional;

16. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe, actualizată;

17. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

18. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

19. H.G. nr. 395/2016 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/2016;

20. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

21. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

22. Ordonanța de urgență nr. 57 din 9 decembrie 2015 actualizată – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

23. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;

24. Ordinul MIN. FIN. Nr. 1026/20.07.2017 , privind completarea și raportarea în Forexebug;

25. Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019.

Graficul de desfăşurare al concursului şi dispoziţii finale

                                                                        

Nr crt

Activităţi

Data/perioada

1

  Publicarea anunţului

12.03.2021

2

Depunerea dosarelor de înscriere

22.03.202123.03.2021 (între orele 11:00-14:00)

3

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

24.03.2021, ora 12,00

4

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

 24.03.2021, între orele 12:00-16:00

5

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la la selecția dosarelor

25.03.2021, ora 16.00

6

Proba scrisă

29.03.2021, ora 9,00

7

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

29.03.2021, ora   12,00

8

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

29.03.2021, , între orele 12:00-14:00

9

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor

29.03.2021, ora 15,00

10

Proba practică

30.03.2021, ora 9,00

11

Evaluarea probei practice și afișarea rezultatelor la proba practică

30.03.2021, ora  12,00

12

Depunerea  contestațiilor la proba practica

30.03.2021,între  orele 12:00-14:00

13

Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor

30.03.2021, ora 15.00

14

Interviul

31.03.2021, ora 9,00

15

Afișarea rezultatelor la interviu

31.03.2021, ora 12,00

16

Depunerea contestațiilor la interviu

31.03.2021, orele 12.00-14.00

17

Soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultalor

31.03.2021, ora 15.00

18

Afișarea rezultatelor finale

31.03.2021, ora 16.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se la secretariatul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, str. Şt.O.Iosif , nr.4. Petroşani, conform graficului.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr.0254/542342  sau personal la secretariatul unităţii.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petrosani, conform graficului.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

 

Director,

Prof. Demeter Mohora Ştefan

             

 

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE ÎNGRIJITORI

Nr.223/1/02.02.2021

ANUNŢ

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în perioada 18-24 martie 2021

 

Concurs pentru ocuparea posturilor  vacante  – îngrijitor- 2 norme - perioadă nedeterminată

 

A . CONDIȚII DE STUDII

Candidatul  trebuie să aibă cel puțin  studii  gimnaziale.

 

B. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată și completată prin H.G. 1027 / 2014.

Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

C. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor/ trebuie îndeplinite următoarele:

          Studii:

•         Cel putin studii gimnaziale ;

-         Cunoştinţe generale privind:

•         cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în muncă şi PSI.

•   abilităţi de relaţionare - comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;

•         cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

•         cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

         

D. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

ETAPA I.   

   Înscrierea şiselecţia dosarelor de înscriere.

(1) Concursul constă în 4 etape, după cum urmează:

1. selecţia dosarelor

2. proba  scrisă

3.proba practică

4.interviul

(2) Sunt declaraţi admişi la:proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.            

Concursul se va desfășura la  sediul  Școlii Gimnaziale I.G. Duca, din str. Șt. O. Iosif, nr.4. Petroșani.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

    a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;

    b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;

    c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

E.ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani , str. Șt.O.Iosif, nr.4 , după următorul calendar:

 

Nr crt.

Etape concurs

Data/perioada

1

Depunerea dosarelor de concurs

24 februarie – 9  martie 2021

2

Verificarea  dosarelor și afișarea rezultatelor

15 martie 2021, între orele  9,00 – 14,00

3

Depunerea contestaţiilor – dosare

15 martie 2021, între orele 14,00 – 16,00

4

Afișarea rezultatelor după contestații

16 martie 2021, ora 12,00

5

Proba scrisă

18 martie 2021, ora 9,00

6

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

18 martie 2021, ora 14,00

7

Depunere contestații la proba scrisă

18 martie 2021, intre orele 14,00 – 16,00

8

Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă

19 martie 2021, ora 12,00

5

Proba practică

22 martie 2021, ora 9,00

6

Afişarea rezultatelor la proba practica

22 martie 2021, ora 14,00

7

Depunere contestații la proba practică

22 martie 2021, între orele 14,00 – 16,00

8

Soluţionarea contestaţiilor

22 martie 2021, ora 9,00

9

Afişarea rezultatelor după contestații  la proba practică

23 martie 2021, ora 14,00

10

Interviu                                                                      

24 martie 2021, ora 9,00

11

Afişarea rezultatelor interviului

24 martie 2021, ora 14,00

12

Depunerea contestaţiilor la interviu

24 martie 2021, intre orele 14,00 – 16,00

13

Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

25 martie 2021, ora 9,00

14

Afișarea rezultatelor finale

25 martie 2021, ora 14,00

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba  scrisă, proba practică şi interviu.

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani.

 

F. DOSARUL DE CONCURS

(1)Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea  Ramona, telefon 0254542342;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

e) copie carte de muncă sau, după caz. adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi/sau raport Revisal.

f) cazierul judiciar, în original, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţaconţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

h) adeverinţă pentru integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019;

i) curriculum vitae Europass

In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.;

j) opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)

  (2)  Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- h ) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

 

G.Tematica de concurs:

a) obligaţiile, drepturile şi responsabilităţilor îngrijitorilor;

b) reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;

c) metode de dezinfecţie şi dezinsecţie ;

d) norme de conduită profesională a personalului - îngrijitor curăţenie;

e) atribuţiile prevăzute în fișa postului de îngrijitor;

f) obligaţii ce revin personalului privind cunoaştereaşi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.;

 

 

 

 

H.BIBLIOGRAFIE

 

1.Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare-CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor;

2.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare (art.6 şi art.22);

3.ROFUIP  din 31.08.2020  – Titlul IV Cap. III – Personalul nedidactic;

4.Ordinul nr. 1955/1995 actualizat - normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordinul nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă–Art.2;

6.Ordinul comun MEC - MS nr. 5487 din 31 august 2020- Aplicarea planului de curățenie și dezinfecție

 

I.PROBELE DE CONCURS

PROBA  SCRISĂ

Proba scrisă va constaîntr-un test tip grilă timp de o oră şi are ca scop testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului învederea evaluarii cunostintelor teoretice specifice postului scos la concurs..

Notă: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti.

PROBA PRACTICĂ

Probapractică va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .

Proba practică se va desfășura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselo ralocate pentru desfășurare aprobei practice.

INTERVIUL

Încadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se varealiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situațiile de criză;

e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se voradresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constituidiscriminare pe criterii de sex.

 

J. ALTE MENTIUNI

 PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la secretariatul unității de învățământ.

 Proba practică poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecţie a dosarelor.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea Ramona, telefon 0254542342 ;

 

DIRECTOR,

Demeter Mohora Ștefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate finale ingrijitor
304.19 Kb

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE SECRETAR

Nr.223/02.02.2021

ANUNȚ

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

            Având în vedere prevederile HG Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG Nr. 1027/2014.

Școala Gimnazială  “Ion Gheorghe Duca” Petroșani

organizează  în perioada  18.03.2021 – 24.03.2021

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar III, studii superioare, perioada nedeterminată, vechime minimă in specialitatea postului 1 an

 

A.CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UniuniiEuropene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

c) are vârsta minimă prevăzută de normele in vigoare;  

d) are capacitate deplină de exercițiu;  

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

B.CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) studii superioare absolvite cu diploma de licență;

b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

c) cunoștințe de operare PC, Microsoft Word, Excel, internet Explorer;

 • Concursul constă în proba scrisă, proba practică şi interviu;
 • Organizarea si desfăsurarea concursului va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale  “Ion Gheorghe Duca” Petroșani, str. Șt.O.Iosif, nr. 4, jud. Hunedoara, după următorul calendar:
 • depunerea dosarelor: 24.02.2021-09.03.2021
 • probă  scrisă: 18.03.2021
 • proba practică: 22.03.2021
 • interviu: 24.03.2021

Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 puncte.

Sunt declarați admiși la proba  următoare, candidații care au obținut minim 50 puncte  la proba anterioară.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot depune contestație în termenul prevăzut  în   

calendarul de desfășurare,  sub  sancțiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la  proba scrisă, proba practică şi interviu.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afișare la sediul instituției.

Rezultatele finale se afișează la sediul Școlii Gimnaziale  “Ion Gheorghe Duca” Petroșani precum și pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 8-12martie2021 între orele 10,00 – 15,00  la secretariatul Școlii Gimnaziale  “Ion Gheorghe Duca” Petroșani . Persoana de contact: Florea Ramona, tel. 0254542342.

Data limita de depunere a dosarelor 9 martie2021, ora 15.

Dosarul de concurs în conformitate cu prevederile art.6 din HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de naştereşi certificat de căsătorie dacă este cazul;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverințele care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • In cazul documentului prevăzut la punctul 3, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute la pct. 2, 3, 4 si 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

C.TEMATICA:

Aspecte referitoare la organizarea si funcționarea unităţilor de învățământ preuniversitar de stat;

Asigurarea fluxului informațional al documentelor;

Gestionarea actelor de studii si a documentelor școlare in unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Aspecte privind regimul ştampilelor și sigiliilor;

Aspecte referitoare la arhivarea documentelor instituţiei.

Încadrarea personalului în învăţământu preuniversitar;

Actele de studii: tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;

Duplicate ale actelor de studii;

Documente şcolare;

Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;

Arhivarea și circuitul documentelor;

 

D.BIBLIOGRAFIE:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; Titlul I Dispozitii generale; Titlul II Invatamantul preuniversitar; Titlul IV Statutul personalului didactic, capitolul I;
 • Ordinul MEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar;
 • Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;
 • OMECTS Nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin MECTS nr.3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 • Legea  16/1996 a Arhivelor Naționale actualizată;
 • Legea nr. 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 • Legea 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare (Titlul II, cap.I,II,III,IV,V,VI;  Titlul III – cap. I, II, III;  Titlul IX- cap.III).
 • Legea 269/16.06.2004 privind acordarea unui privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare;
 • Ordinul nr. 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate;

E.Organizarea si desfășurarea concursului va avea loc la sediul Școala Gimnazială  “Ion Gheorghe Duca” Petroșani, str. Șt.O.Iosif, nr. 4, jud. Hunedoara, după următorul program:

Nr crt.

Etape concurs

Data/perioada

1

Depunerea dosarelor de concurs

24februarie– 9  martie 2021

2

Verificarea  dosarelor și afișarea rezultatelor

15 martie 2021, între orele  9,00 – 14,00

3

Depunerea contestaţiilor – dosare

15 martie 2021, între orele 14,00 – 16,00

4

Afișarea rezultatelor după contestații

16 martie 2021, ora 12,00

5

Proba scrisă

18 martie 2021, ora 9,00

6

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

18 martie 2021, ora 14,00

7

Depunere contestații la proba scrisă

18 martie2021, intre orele 14,00 – 16,00

8

Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă

19 martie 2021, ora 12,00

5

Proba practică

22martie2021, ora 9,00

6

Afişarea rezultatelor la proba practica

22martie2021, ora 14,00

7

Depunere contestații la proba practică

22martie2021, între orele 14,00 – 16,00

8

Soluţionarea contestaţiilor

22 martie2021, ora 9,00

9

Afişarea rezultatelor după contestații  la proba practică

23martie2021, ora 14,00

10

Interviu                                                                      

24martie2021, ora 9,00

11

Afişarea rezultatelor interviului

24martie2021, ora 14,00

12

Depunerea contestaţiilor la interviu

24martie2021, intre orele 14,00 – 16,00

13

Soluţionareacontestaţiilorla proba de interviu

25martie2021, ora 9,00

14

Afișarea rezultatelor finale

25martie2021, ora 14,00

 

F. ALTE MENTIUNI

 PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la secretariatul unității de învățământ.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care aobţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea Ramona, telefon 0254542342 ;

 

Director,

Prof. Demeter  Mohora Ștefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate proba scrisa secretar
68.42 Kb
Rezultate finale secretar
290.63 Kb
Fișa post secretar
96.50 Kb
ANUNȚ CONCURS ANGAJARE SECRETAR
1.85 Mb

ANUNȚ CONCURS PROMOVARE ADMINISTRATOR FINANCIAR

Nr.  26 din  06 .01.2021

A N U N Ţ

 

           In conformitate cu prevederile Hotararea nr 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoral bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare, Școala Gimnaziala I.G. DUCA Petroșani, organizează examen de promovare în grad profesional de la III-S 0,5 normă, in post de administrator financiar grad profesional II-S 0,5 normă.

Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare pentru cadrele didactice auxiliare care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • Au obtinut calificativul „Foarte bine”, în ultimii 3 ani .
 • Nu au fost sancționati disciplinar după acordarea ultimului calificativ.
 • Vechime în specialitate .
 • Studii : corespunzatoare postului.

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în data de  12.01.2021

 

 

Examenul de promovare care constă în susținerea unei probe scrise, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuiește proba scrisă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilitaților practice.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfașurării acestora.

 

 

1. Proba scrisă :

 • Data și ora desfășurării: 12.01.2021, ora 12.00
 • Locul desfășurării: Școala Gimnazială   I.G. Duca Petroșani
 •  Durata probei scrise: 2 ore de la primirea subiectului.
 • Afișarea rezultatelor : 12.01.2021, ora 16.00 la avizierul unității.

 

Tematica pentru examen : 

 • Execuția bugetară-principii
 • Contabilitatea trezoreriei institutiilor publice
 • Registrele de contabilitate
 • Elementele privind aprobarea,depunerea si componența situațiilor financiar-contabile.Noormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilitații instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea.
 • Dispoziții privind controlul financiar preventive-separarea atribuțiilor
 • Elementele sistemului de salarizare conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Încetarea/modificarea contractului individual de muncă
 • Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Angajarea lichidarea ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor

Cunostinte de operare pe calculator (WORD, EXEL), baze de date specifice educatiei:FOREXEBUG SIIIR, EDUSAL .

 

Bibliografie:

 

- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991 — republicata;

 

- Legea 1/2011- Legea Educatiei Nationale — republicaté cu modificarile si completarile

ulterioare, TITLUL II invatamantul preuniversitar, Cap. VIII — Finantarea si baza materiald a

invatémantului preuniversitar;

 

- Legea 53/ 2003 — Codul Muncii — republicaté cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Legea nr. 227/ 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completirile ulterioare,

TITLUL IV —Impozitul pe venit, CAPITOLUL III — Venituri din salarii si asimilate salariile

si salariilor.TITLUL V Contributii sociale obligatorii;

 

- Legea —cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice cu modificarile si completarile ulterioare;

O.M.E.C.T.S. nr. 5576/ 07.11.2011 privind aprobarea Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamântul preuniversitar de stat,modificat conform O.M.E.C.T.S.nr.3470/2012

 

-O.M.F.P. NR. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru

persoanele care desfasoara activitatea de de control financiar preventiv propriu;

 

- H.G, nr. 714/ din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului

autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si

in cazul deplasarii in interesul serviciului;

 

-Legea 500/ 2002 — privind finantele publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

 

-H.G. 500/ 2011 — Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu modificarile ulterioare;

 

-Legea 273 / 29.06.2006 — privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;

 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum

si organizarea, evidenta angajamentelor bugetare si legale, publicat in M.OF. 37/ 2003, cu

modificari și completari;

 

-H.G. nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului

standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de bazi a unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar pe anul 2019;

 

-H.G. 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratelor normale

de functionare a mijloacelor fixe, actualizata;

 

-Ordin MFP nr. 2861/2009 privind inventarierea anuala a patrimoniului;

 

-Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice ;

 

-H.G. nr. 395/ 2016 —aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/ 2016;

 

-Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile:

 

-H.G. nr, 276/ 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 

-H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor

publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in

interesul serviciului;

- Ordonanta de urgenté nr. 57 din 9 decembrie 2015 (*actualizata*) — privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele

masuri fiscal-bugetare;

 

- Ordinul MIN FIN Nr. 1026/2017 din 20 iulie 2017 privind completarea si raportarea in

Forexebug.

 

 

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

 

 

 

PROPUNERE  COMISIE  CONCURS:

 1. COMISIA DE EXAMEN

Președinte : Director adj: Gîrjob Elena

Membrii: Contabil șef:  Galea Lucica – Scoala Gimnaziala I.G.Duca Petroșani

   Contabil șef:  Șopotiuc Lia  –Liceul Tehnologic-,, D.Leonida ” Petroșani

Secretar:  Administrator patr. Cleopatra Maria

 

 

                                                PREȘEDINTE  COMISIE  EXAMEN,

                                              DIRECTOR ADJ. PROF. GÎRJOB ELENA

                                     

           

 

 

 

 

raport final
220.00 Kb
ANUNȚ CONCURS PROMOVARE
749.12 Kb

ANUNȚ CONCURS PROMOVARE SECRETAR

Nr. 7 din 04.01.2021

A N U N Ţ

 

           In conformitate cu prevederile Hotararea nr 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoral bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare, Școala Gimnaziala I.G. DUCA Petroșani, organizează examen de promovare pentru o funcție de conducere, pentru postul de Secretar șef-studii superioare de lungă durată, grad I, vacantat  cu data de:12.01.2021.

Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare pentru cadrele didactice auxiliare care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • Au obtinut calificativul „Foarte bine”, în ultimii 3 ani .
 • Nu au fost sancționati disciplinar după acordarea ultimului calificativ.
 • Vechime în specialitate .
 • Studii : corespunzatoare postului.

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în data de  20.01.2021

 

 

Examenul de promovare care constă în susținerea unei probe scrise, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuiește proba scrisă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilitaților practice.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfașurării acestora.

 

 

1. Proba scrisă :

 • Data și ora desfășurării: 20.01.2021, ora 12.00
 • Locul desfășurării: Școala Gimnazială   I.G. Duca Petroșani
 •  Durata probei scrise: 2 ore de la primirea subiectului.
 • Afișarea rezultatelor : 20.01.2021, ora 16.00 la avizierul unității.
 • Depunerea contestația la secretariatul unității în data de 20.01.2021, în intervalul orar 16,00-18,00.
 • Afișarea rezultatelor finale : 22.01.2020

 

Tematica pentru examen : 

 • Contractul individual de muncă
 • Incadrarea personalului didactic in invațământul preuniversitar de stat.
 • Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar.
 • Organizarea si funcționarea sistemul național de învățămant preuniversitar.
 • Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat.
 • Funcțiile didactice si didactice-auxiliare din invatamantul preuniversitar.

Cunostinte de operare pe calculator (WORD, EXEL), baze de date specifice educatiei: SIIIR, EDUSAL, REVISAL .

 

            BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE FUNCȚIE SECRETAR SEF

Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare (Titlul I,   Titlul II,   Titlul IV,Titlul VII)

 • Legea nr.  53/2003 Codul Muncii (republicat), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare,
 • H.G.  nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 250/1992 - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 – 2002, aprobată  cu modificări  și completări   prin  Legea nr. 126 din 18 martie 2002
 • H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor actualizată cu modificările si completările ulterioare.
 • O.U.G.  nr. 57 din 9 decembrie 2015  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMECTS nr. 5.559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 • OMECTS nr. 3.062 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan
 • OMENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare,
 • OMENCS nr. 3.844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

 

PROPUNERE  COMISIE  CONCURS:

 1. COMISIA DE EXAMEN – SECRETAR ȘEF

Președinte : Director adj: Gîrjob Elena

Membrii: Secretar șef: Țiu Adriana –Colegiul Economic Hermes Petroșani

   Secretar șef: Toth Adriana –- Colegiul Național ”Mihai  Eminescu” Petroșani

Secretar: prof. Pruteanu Smaranda

 

 1. COMISIA DE  SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR –– SECRETAR ȘEF

Președinte : Director : Demeter Ștefan

Membrii: Secretar șef:  Versanszki Cristina– Colegiul Național „Carmen Sylva”  Petroșani

   Secretar șef:  –  Aspru Florentina- Colegiul Național „D. Leonida” Petroșani

Secretar: prof. Pruteanu Smaranda

 

 

                                                PREȘEDINTE  COMISIE  EXAMEN,

                                              DIRECTOR ADJ. PROF. GÎRJOB ELENA

                                     

           

Raport final secretar sef
179.48 Kb
anunt secretar
641.58 Kb

Transferuri 2020-2021

 • Transferuri 2020-2021
 • Transferuri 2020-2021

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

Dragi părinți, dragi elevi!

Ne aflăm la începutul unui an şcolar plin de emoţii şi întrebări, la care, cadre didactice, părinţi şi copii, într-o echipă mai unită ca oricând, vom găsi, împreună, cele mai potrivite răspunsuri. Întreaga societate parcurge o situaţie neobişnuită, dificilă, care poate fi depăşită numai prin înţelegerea clară şi asumarea rolului fiecărei părţi implicate în actul de educaţie.

 O singură certitudine avem, aceea că întreg personalul Şcolii Gimnaziale “I.G. Duca” pune în centrul atenţiei elevii, formarea şi educarea lor în aşa fel încât să parcurgă cât mai uşor această perioadă  şi vom depune toate eforturile pentru ca membrii comunității noastre școlare să fie în siguranță.

Vom încerca să facem tot ceea ce este permis și sigur, iar precauția și atenția noastră vor acoperi toate clasele și toate domeniile vieții școlare. În acest sens vă solicităm sprijinul, ajutorul și cooperarea, convinşi fiind că vom reuși să ne adaptăm noilor provocări.

SĂ AVEM GRIJĂ UNII DE ALȚII!

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

De foarte mulți ani, la Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani, se aplică cu succes rețeta succesului, școala noastră fiind printre primele pe județ în ceea ce privește rezultatele la olimpiade, concursuri și examenul de Evaluare Națională. Care este rețeta succesului? Profesori bine pregătiți, elevi motivați și muncitori, părinți care susțin din toate puterile actul educațional. Această triadă a educației este eminamente ingredientul de bază al unei rețete de succes.

Dacă anul trecut eleva Diana Maria Beța prelua cheia succesului de la o altă reprezentantă de seamă a școlii noastre, eleva de nota 10 pe linie Adriana Daniela Nițescu, anul acesta, alături de alți colegi ai ei cu rezultate excepționale, Diana a predat cheia succesului reprezentanților claselor a VII-a. Sperăm că o dată cu cheia succesului, a predat colegilor ei ambiția și puterea ei de muncă, precum și motivația de a fi cei mai buni, la fel ca ea.

Școala noastră are multe motive să se mândrească cu elevii ei, dar acum, mai mult ca oricând, suntem mândri de rezultatele excepționale ale Dianei Beța la examenele de Evaluare Națională, pentru că această tânără minunată este una dintre cele două eleve din județul nostru care a obținut media 10 (zece)!!!

Mulțumim, Diana, mulțumim profesorilor și părinților tăi pentru eforturile voastre conjugate, eforturi care au dus la rezultatele minunate de astăzi!

Sperăm ca exemplul tău să fie urmat de cât mai mulți elevi ai școlii noastre, pentru că noi avem rețeta succesului, ei doar trebuie să o urmeze cu dăruire și ambiție.

Un nou proiect ERASMUS + pentru şcoala noastră dragă!

ERASMUS + Project : "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Avem marea bucurie de a anunţa începerea unui nou proiect ERASMUS + la şcoala noastră, un proiect deosebit prin care noi şi partenerii noştri dorim să arătăm cât de mult iubim natura, muzica şi sportul şi felul unic în care acestea toate ne unesc şi ne dezvoltă.

  Ungaria este ţara coordonatoare a proiectului, prin şcoala Várkerti Általános Iskola din Várpalota,www.varkerti.hu , coordonator din partea Ungariei fiind domnul director adjunct Tamás Dobos .

Celelalte şcoli implicate sunt:

 • Türi Põhikool, coordonator profesor Merit Puna, Türi Järvamaa, Estonia;
 • EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, coordonator profesor  ROSA LUISA NÓBREGA DA SILVA GASPAR, Portugalia;
 • Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator director profesor Patrizia Nesi, Italia;
 • Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
 • Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

   

Suplimente învățământ preșcolar

În documentele atașate găsiți spre studiu legea și normele de aplicare pentru obținerea de stimulente învățământ preșcolar

Norme aplicare legea 248/2015
29.92 Kb
Legea 248/2015
15.73 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Februarie

Nu sunt evenimente pentru luna Februarie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook