ANUNȚ CONCURS PROMOVARE ADMINISTRATOR FINANCIAR

Nr.  26 din  06 .01.2021

A N U N Ţ

 

           In conformitate cu prevederile Hotararea nr 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoral bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare, Școala Gimnaziala I.G. DUCA Petroșani, organizează examen de promovare în grad profesional de la III-S 0,5 normă, in post de administrator financiar grad profesional II-S 0,5 normă.

Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare pentru cadrele didactice auxiliare care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • Au obtinut calificativul „Foarte bine”, în ultimii 3 ani .
 • Nu au fost sancționati disciplinar după acordarea ultimului calificativ.
 • Vechime în specialitate .
 • Studii : corespunzatoare postului.

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în data de  12.01.2021

 

 

Examenul de promovare care constă în susținerea unei probe scrise, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuiește proba scrisă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilitaților practice.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfașurării acestora.

 

 

1. Proba scrisă :

 • Data și ora desfășurării: 12.01.2021, ora 12.00
 • Locul desfășurării: Școala Gimnazială   I.G. Duca Petroșani
 •  Durata probei scrise: 2 ore de la primirea subiectului.
 • Afișarea rezultatelor : 12.01.2021, ora 16.00 la avizierul unității.

 

Tematica pentru examen : 

 • Execuția bugetară-principii
 • Contabilitatea trezoreriei institutiilor publice
 • Registrele de contabilitate
 • Elementele privind aprobarea,depunerea si componența situațiilor financiar-contabile.Noormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilitații instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea.
 • Dispoziții privind controlul financiar preventive-separarea atribuțiilor
 • Elementele sistemului de salarizare conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Încetarea/modificarea contractului individual de muncă
 • Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Angajarea lichidarea ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor

Cunostinte de operare pe calculator (WORD, EXEL), baze de date specifice educatiei:FOREXEBUG SIIIR, EDUSAL .

 

Bibliografie:

 

- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991 — republicata;

 

- Legea 1/2011- Legea Educatiei Nationale — republicaté cu modificarile si completarile

ulterioare, TITLUL II invatamantul preuniversitar, Cap. VIII — Finantarea si baza materiald a

invatémantului preuniversitar;

 

- Legea 53/ 2003 — Codul Muncii — republicaté cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Legea nr. 227/ 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completirile ulterioare,

TITLUL IV —Impozitul pe venit, CAPITOLUL III — Venituri din salarii si asimilate salariile

si salariilor.TITLUL V Contributii sociale obligatorii;

 

- Legea —cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice cu modificarile si completarile ulterioare;

O.M.E.C.T.S. nr. 5576/ 07.11.2011 privind aprobarea Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamântul preuniversitar de stat,modificat conform O.M.E.C.T.S.nr.3470/2012

 

-O.M.F.P. NR. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru

persoanele care desfasoara activitatea de de control financiar preventiv propriu;

 

- H.G, nr. 714/ din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului

autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si

in cazul deplasarii in interesul serviciului;

 

-Legea 500/ 2002 — privind finantele publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

 

-H.G. 500/ 2011 — Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu modificarile ulterioare;

 

-Legea 273 / 29.06.2006 — privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;

 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum

si organizarea, evidenta angajamentelor bugetare si legale, publicat in M.OF. 37/ 2003, cu

modificari și completari;

 

-H.G. nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului

standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de bazi a unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar pe anul 2019;

 

-H.G. 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratelor normale

de functionare a mijloacelor fixe, actualizata;

 

-Ordin MFP nr. 2861/2009 privind inventarierea anuala a patrimoniului;

 

-Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice ;

 

-H.G. nr. 395/ 2016 —aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/ 2016;

 

-Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile:

 

-H.G. nr, 276/ 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 

-H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor

publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in

interesul serviciului;

- Ordonanta de urgenté nr. 57 din 9 decembrie 2015 (*actualizata*) — privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele

masuri fiscal-bugetare;

 

- Ordinul MIN FIN Nr. 1026/2017 din 20 iulie 2017 privind completarea si raportarea in

Forexebug.

 

 

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

 

 

 

PROPUNERE  COMISIE  CONCURS:

 1. COMISIA DE EXAMEN

Președinte : Director adj: Gîrjob Elena

Membrii: Contabil șef:  Galea Lucica – Scoala Gimnaziala I.G.Duca Petroșani

   Contabil șef:  Șopotiuc Lia  –Liceul Tehnologic-,, D.Leonida ” Petroșani

Secretar:  Administrator patr. Cleopatra Maria

 

 

                                                PREȘEDINTE  COMISIE  EXAMEN,

                                              DIRECTOR ADJ. PROF. GÎRJOB ELENA

                                     

           

 

 

 

 

raport final
220.00 Kb
ANUNȚ CONCURS PROMOVARE
749.12 Kb

ANUNȚ CONCURS PROMOVARE SECRETAR

Nr. 7 din 04.01.2021

A N U N Ţ

 

           In conformitate cu prevederile Hotararea nr 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoral bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare, Școala Gimnaziala I.G. DUCA Petroșani, organizează examen de promovare pentru o funcție de conducere, pentru postul de Secretar șef-studii superioare de lungă durată, grad I, vacantat  cu data de:12.01.2021.

Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare pentru cadrele didactice auxiliare care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • Au obtinut calificativul „Foarte bine”, în ultimii 3 ani .
 • Nu au fost sancționati disciplinar după acordarea ultimului calificativ.
 • Vechime în specialitate .
 • Studii : corespunzatoare postului.

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

 

Organizează în data de  20.01.2021

 

 

Examenul de promovare care constă în susținerea unei probe scrise, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuiește proba scrisă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilitaților practice.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfașurării acestora.

 

 

1. Proba scrisă :

 • Data și ora desfășurării: 20.01.2021, ora 12.00
 • Locul desfășurării: Școala Gimnazială   I.G. Duca Petroșani
 •  Durata probei scrise: 2 ore de la primirea subiectului.
 • Afișarea rezultatelor : 20.01.2021, ora 16.00 la avizierul unității.
 • Depunerea contestația la secretariatul unității în data de 20.01.2021, în intervalul orar 16,00-18,00.
 • Afișarea rezultatelor finale : 22.01.2020

 

Tematica pentru examen : 

 • Contractul individual de muncă
 • Incadrarea personalului didactic in invațământul preuniversitar de stat.
 • Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar.
 • Organizarea si funcționarea sistemul național de învățămant preuniversitar.
 • Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat.
 • Funcțiile didactice si didactice-auxiliare din invatamantul preuniversitar.

Cunostinte de operare pe calculator (WORD, EXEL), baze de date specifice educatiei: SIIIR, EDUSAL, REVISAL .

 

            BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE FUNCȚIE SECRETAR SEF

Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare (Titlul I,   Titlul II,   Titlul IV,Titlul VII)

 • Legea nr.  53/2003 Codul Muncii (republicat), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare,
 • H.G.  nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 250/1992 - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 – 2002, aprobată  cu modificări  și completări   prin  Legea nr. 126 din 18 martie 2002
 • H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor actualizată cu modificările si completările ulterioare.
 • O.U.G.  nr. 57 din 9 decembrie 2015  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMECTS nr. 5.559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 • OMECTS nr. 3.062 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan
 • OMENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare,
 • OMENCS nr. 3.844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8:00 - 16:30 la secretariatul școlii sau la telefon 0254542342 .

 

PROPUNERE  COMISIE  CONCURS:

 1. COMISIA DE EXAMEN – SECRETAR ȘEF

Președinte : Director adj: Gîrjob Elena

Membrii: Secretar șef: Țiu Adriana –Colegiul Economic Hermes Petroșani

   Secretar șef: Toth Adriana –- Colegiul Național ”Mihai  Eminescu” Petroșani

Secretar: prof. Pruteanu Smaranda

 

 1. COMISIA DE  SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR –– SECRETAR ȘEF

Președinte : Director : Demeter Ștefan

Membrii: Secretar șef:  Versanszki Cristina– Colegiul Național „Carmen Sylva”  Petroșani

   Secretar șef:  –  Aspru Florentina- Colegiul Național „D. Leonida” Petroșani

Secretar: prof. Pruteanu Smaranda

 

 

                                                PREȘEDINTE  COMISIE  EXAMEN,

                                              DIRECTOR ADJ. PROF. GÎRJOB ELENA

                                     

           

anunt secretar
641.58 Kb

Transferuri 2020-2021

 • Transferuri 2020-2021
 • Transferuri 2020-2021

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

MESAJUL CONDUCERII ȘCOLII CU OCAZIA ÎNCEPERII NOULUI AN ȘCOLAR

Dragi părinți, dragi elevi!

Ne aflăm la începutul unui an şcolar plin de emoţii şi întrebări, la care, cadre didactice, părinţi şi copii, într-o echipă mai unită ca oricând, vom găsi, împreună, cele mai potrivite răspunsuri. Întreaga societate parcurge o situaţie neobişnuită, dificilă, care poate fi depăşită numai prin înţelegerea clară şi asumarea rolului fiecărei părţi implicate în actul de educaţie.

 O singură certitudine avem, aceea că întreg personalul Şcolii Gimnaziale “I.G. Duca” pune în centrul atenţiei elevii, formarea şi educarea lor în aşa fel încât să parcurgă cât mai uşor această perioadă  şi vom depune toate eforturile pentru ca membrii comunității noastre școlare să fie în siguranță.

Vom încerca să facem tot ceea ce este permis și sigur, iar precauția și atenția noastră vor acoperi toate clasele și toate domeniile vieții școlare. În acest sens vă solicităm sprijinul, ajutorul și cooperarea, convinşi fiind că vom reuși să ne adaptăm noilor provocări.

SĂ AVEM GRIJĂ UNII DE ALȚII!

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

Elevă de nota 10 la o școală de nota 10

De foarte mulți ani, la Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani, se aplică cu succes rețeta succesului, școala noastră fiind printre primele pe județ în ceea ce privește rezultatele la olimpiade, concursuri și examenul de Evaluare Națională. Care este rețeta succesului? Profesori bine pregătiți, elevi motivați și muncitori, părinți care susțin din toate puterile actul educațional. Această triadă a educației este eminamente ingredientul de bază al unei rețete de succes.

Dacă anul trecut eleva Diana Maria Beța prelua cheia succesului de la o altă reprezentantă de seamă a școlii noastre, eleva de nota 10 pe linie Adriana Daniela Nițescu, anul acesta, alături de alți colegi ai ei cu rezultate excepționale, Diana a predat cheia succesului reprezentanților claselor a VII-a. Sperăm că o dată cu cheia succesului, a predat colegilor ei ambiția și puterea ei de muncă, precum și motivația de a fi cei mai buni, la fel ca ea.

Școala noastră are multe motive să se mândrească cu elevii ei, dar acum, mai mult ca oricând, suntem mândri de rezultatele excepționale ale Dianei Beța la examenele de Evaluare Națională, pentru că această tânără minunată este una dintre cele două eleve din județul nostru care a obținut media 10 (zece)!!!

Mulțumim, Diana, mulțumim profesorilor și părinților tăi pentru eforturile voastre conjugate, eforturi care au dus la rezultatele minunate de astăzi!

Sperăm ca exemplul tău să fie urmat de cât mai mulți elevi ai școlii noastre, pentru că noi avem rețeta succesului, ei doar trebuie să o urmeze cu dăruire și ambiție.

Un nou proiect ERASMUS + pentru şcoala noastră dragă!

ERASMUS + Project : "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Avem marea bucurie de a anunţa începerea unui nou proiect ERASMUS + la şcoala noastră, un proiect deosebit prin care noi şi partenerii noştri dorim să arătăm cât de mult iubim natura, muzica şi sportul şi felul unic în care acestea toate ne unesc şi ne dezvoltă.

  Ungaria este ţara coordonatoare a proiectului, prin şcoala Várkerti Általános Iskola din Várpalota,www.varkerti.hu , coordonator din partea Ungariei fiind domnul director adjunct Tamás Dobos .

Celelalte şcoli implicate sunt:

 • Türi Põhikool, coordonator profesor Merit Puna, Türi Järvamaa, Estonia;
 • EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Madeira, coordonator profesor  ROSA LUISA NÓBREGA DA SILVA GASPAR, Portugalia;
 • Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte, coordonator director profesor Patrizia Nesi, Italia;
 • Gimnazjum im.marszalka Jozefa Pilsudskiego w Psarach, coordonator profesor Grazyna Kruczek, Psary, Polonia;
 • Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, coordonator profesor Asan Ramona Gabriela, România.

   

Suplimente învățământ preșcolar

În documentele atașate găsiți spre studiu legea și normele de aplicare pentru obținerea de stimulente învățământ preșcolar

Norme aplicare legea 248/2015
29.92 Kb
Legea 248/2015
15.73 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Ianuarie

Nu sunt evenimente pentru luna Ianuarie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook