ANUNȚ

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA” PETROŞANI

STR. ST. O. IOSIF, NR. 4

TEL/FAX: 0254-542342

http://igducapetrosani.ro/

e-mail: igduca.petrosani@yahoo.com

Nr. 887 din 15.03.2018

 

 

ANUNȚ ÎN VEDEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN TREAPTA SUPERIOARĂ PROFESIONALĂ

                               ADMINISTRATOR PATRIMONIU GRADUL II - STUDII SUPERIOARE

DATA –22.03.2018, ORA - 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA PETROȘANI

Susținerea probei scrise

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 62/1969 modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea

gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea

bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și

completările ulterioare;

2. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările

și completările ulterioare;

3. OUG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

4. MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

5. MFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și

completările ulterioare;

6. Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 5079/2016 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților

de învățământ preuniversitar;

8. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și

completările ulterioare;

9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și

completările ulterioare;

10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

         

  DIRECTOR ,

Prof.Demeter Mohora Stefan

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Martie

Nu sunt evenimente pentru luna Martie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook