ANUNȚ

ANUNȚ

Înscrieri CP

anunt CP
182.03 Kb

Clasa pregătitoare

Procedura operațională

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
privind

                                  modul de repartizare a copiilor în clasele pregătitoare

Documente de referință:

Legea Nr. 1 din 201 1, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin 946/2005 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.87/2006 privind asigurarea calității în educație, cu modificările și completările ulterioare;

OMENCS 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare prin OMEN nr.3027/2018;

OMEN 3242 /23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale

 

Elemente privind

responsabilii/

operațiunea

Numele si prenumele

Funcția

Data

Semnătura

 

1

2

3

4

5

l.l.

Elaborat

Tudorașcu  Cristina

Responsabil CEAC

16.01.2018

 

1.2.

Verificat

Lăcătușu  Mihaela

Director adjunct

19.01.2018

 

1.3.

Aprobat

Demeter Mohora Ștefan

Director

20.01.2018

 

2.

Situația edițiilor  și a reviziilor 

 

 

 

 

 

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției

Componenta

revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției

 

1

2

3

4

2.1.

Ediția I

Elaborare inițială

-

20.01.2018

             
 

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

 

Scopul

difuzării

Ex.

nr.

Compartiment

Funcția

Nume și prenume

Semnătura

 

1

 

3

4

5

6

3.1.

Aplicare,

Informare

1

Management

director

Demeter Mohora Ștefan

 

3.2.

Aplicare,

Informare

2

Management

director adj

Lăcătușu Mihaela

 

3.3.

Aplicare,

Evidență,

Arhivare

3

CEAC

responsabil CEAC

Tudorașcu Cristina

 

3.4.

Aplicare

4

Secretariat

secretar

Florea  Ramona

 

 

 

 1. Scopul procedurii operaționale
  1. 1.Stabilește modul privind modul de repartizare a copiilor în clase și de repartizare a învățătorilor la clasele pregătitoare;
  2. 2.Identifică grupurile țintă: beneficiarii direcți și beneficiarii indirecți:
  3. 3.Propune și asigură o ofertă educațională pentru elevii clasei pregătitoare în anul școlar 2018-2019;
  4. 4.Alte scopuri specifice procedurii operaționale.
 2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
  1. .Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Această procedură se referă la modul de repartizare a copiilor în clase și de repartizare a învățătorilor la clasele pregătitoare în anul școlar 2018-2019.

 1. Delimitarea explicita a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică;

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

 1. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată;

De activitatea procedura depinde constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019 .

 1. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate;

Toate compartimentele din cadrul instituției sunt atât furnizoare, cât și beneficiare de rezultate ale activității procedurate.

 1. Listarea compartimentelor implicate în procesul activității.

Compartimentele implicate în procesul activității sunt: secretariatul, CEAC și managementul unității.

 1. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate
  1. Reglementări internaționale

- Nu este cazul

 1. Legislație primară

OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calității în educație;

Standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar - anexa H G nr 21/10.01.2007;

Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008;

Legea educației naționale, nr. 1/2011;

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMECS nr. 5079 / 2016, cu modificările și completările ulterioare prin OMEN 3027/2018;

Legea 52/2003, republicată în 2013, privind transparența decizională.

 1. Legislație secundară

- Nu este cazul

 1. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

Regulamentul Intern al Instituției;

Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției;

Ordine și metodologii emise de M.E.N

Hotărârea Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale I.G.”Duca Petroșani”, privitor la aprobarea Descrierea procedurii

 1. Generalități

Scopul acestei proceduri este de a constitui formațiunile de studiu clasa pregătitoare, an școlar 2018-2019 în mod transparent și nediscriminatoriu.

 1. Documente utilizate
  1. Lista și proveniența documentelor

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.

 1. Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate.

 1. Descrierea procedurii:

        6.7.1.Obiective:

 1. Monitorizarea organizării şi desfăşurării repartizării copiilor în clase;
 2. Repartizarea echilibrată a numărului de copii pentru fiecare clasă;

6.7.2.Comisia de repartizare:

            Din comisie  vor face parte directorul, directorul adjunct și cadre didactice care predau la clasele

             pregătitoare.

6.7.3.Atibuţiile comisiei:

Repartizarea copiilor înscrişi la clasele  pregătitoare

Întocmirea listelor cu elevii repartizaţi

Afişarea listelor la avizierul şcolii şi pe site-ul şcolii

6.7.4. Etape

I Solicitarea preferinței părintelui pentru una sau mai multe dintre cadrele didactice repartizate la clasele pregătitoare (în ordinea preferințelor) în momentul depunerii cererii de înscriere (dacă are o preferință), fără  a depăși numărul maxim de 25 de elevi pe clasă;

II. Comisia de înscriere va repartiza în clasele pregătitoare copii respectând și următoarele criterii:

a. număr echilibrat de fete și băieți;

b. distribuție echitabilă în ceea ce privește vârsta (atât copii cu 6 ani împliniți la 31.08, cât și copii cu 6 ani neîmpliniți la 31.08) ;

c. gemenii și copiii înrudiți (veri primari) vor fi repartizați în aceeași clasă;

d. dacă sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, aceștia vor fi repartizați uniform, la fiecare clasă ;

III Copii ai căror părinți nu au exprimat o preferință la depunerea cererii de înscriere, vor fi repartizați în clase de către comisia de înscriere ținându -se cont de echilibrarea numărului de elevi pe clasă respectându-se  și criteriile sus-menționate;

IV.  Comisia de înscriere va afișa listele cu elevii în urma repartizării până la data de 07.09 a fiecărui an școlar.

6.7.5.Valorificarea rezultatelor activităţii:

Analiza gradului de realizare a celor 4 clase propuse pentru anul şcolar 2018-2019 și furnizarea informaţiilor cu privire la repartizarea copiilor pe clase către beneficiarii indirecți.

 

 1. Anexe, înregistrări, arhivări

Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se păstrează în dosarele comisiilor/compartimentelor și în documentele echipei manageriale.

Analiza și revizuirea procedurii se face anual, sau ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se desfășoară activitatea/activitățile care face/fac obiectul acestei proceduri.

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Martie

Nu sunt evenimente pentru luna Martie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook