Engleză intensiv

  Regulament privind modul de constituire și funcționare a clasei a  V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională la nivelul Şcolii Gimnaziale ” I.G.Duca”Petroşani în anul școlar 2020-2021

 

 

Capitolul 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1 Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi de circulație internațională              în unitățile de învățămînt preuniversitar este reglementat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5166 din 08.12.1998, care, potrivit prevederilor Art 1din OMS 3753 / 09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățămînt (până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale  nr 1 / 2011, în învățămîntul preuniversitar se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010 / 2011, este încă în vigoare.

Art. 2 Prin organizarea claselor cu predare intensivă se urmărește ca în Şcoala Gimnazială ”I.G.Duca”Petroşani să se realizeze antrenarea de resurse noi pentru asigurarea unei predări/învățări de calitate, în acord cu cerințele educației moderne.

Art. 3 Prezentul regulament privind testarea elevilor la finalul clasei a IV-a în vederea admiterii acestora în clasa a V-a la clasele cu predare intensivă a limbii engleze este organizat în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5166 / 08.12.1998.

Art. 4 Programul intensiv de studiere a unei limbi de circulație internațională este forma de învățămînt în care prima limbă modernă se predă într-un număr sporit de ore (4 ore pe săptămînă), numai dacă resursele materiale și financiare ale școlii permit acest lucru.

Art. 5 Cele două clase cu predare intensivă a limbii engleze fac  parte din oferta educațională a

Şcolii Gimnaziale ” I.G.Duca” Petroşanipentru anul școlar 2020-2021.

Art. 6 Obiectivele programului intensiv de studiere a unei limbi de circulație internațională sunt: 

  1. formarea competențelor avansate de comunicare în limba modernă pentru facilitarea promovării examenelor lingvistice cu recunoaștere internațională;
  2. însușirea la un nivel superior a cunoștințelor de limbă;
  3. formarea deprinderilor de limbă care să permită absolvenților o bună comunicare, orală și în scris, cu alți vorbitori ai limbii respective. 

Art. 7 Orele prevăzute pentru studiul intensiv al limbii vor fi folosite atît pentru însușirea cerințelor curriculumului național, cât și pentru aprofundarea cunoștințelor prin activități suplimentare, conform unei programe speciale de curs opțional propuse de către profesor, respectându-se regimul disciplinelor opționale. 

 

Capitolul II. ÎNSCRIERE ȘI ADMITERE

 

Art.8Elevul care dorește să opteze pentru a urma cursurile clasei cu predare intensivă a limbii engleze trebuie să-și exprime această opțiune în scris, prin intermediul unei cereri completate de către părinte. 

Art. 9 Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii Gimnaziale ” I.G.Duca” Petroşani, in perioada  02 iunie – 12iunie 2020.

Art. 10 Admiterea elevilor la aceste clase, se va face în limita numărului de  50  de locuri din planul de școlarizare aprobat de către ISJ Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021.

Art. 11  În  situația  în care se numărul de elevi înscriși va depăși numărul de locuri  aprobate, elevii  vor susține  un test  de aptitudini.

 

DIRECTOR,

Prof.DEMETER MOHORA ȘTEFAN

Cerere engleză 2020-1
92.00 Kb

Situatii scolare elevi

Recupaerare parola uitata

Calendar evenimente Iulie

Nu sunt evenimente pentru luna Iulie
http://www.hotmail.com

Ne gasiti si pe Facebook